Si vende, llámenos. Si compra, visítenos.

La cooperación profesional a través de redes de colaboración inmobiliaria como herramienta
para salir de la crisis.

La cèdula d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat

1. Què és?
La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.
Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d'habitabilitat ja que no tenen la consideració d'habitatge.
2. Qui pot sol•licitar la cèdula?
La pot sol•licitar el propietari de l'habitatge, l'administrador o un representant autoritzat.
3. Per a què serveix?
La cèdula d'habitabilitat és necessària per:
Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors.
Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
4. Quina és la vigència de la cèdula d'habitabilitat?
La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol•licitar-ne una de nova.
5. Quines dades consten a la cèdula d'habitabilitat?
Les dades que consten a la cèdula són :
L'adreça de l'habitatge
La superfície útil
Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
El seu llindar màxim d'ocupació.
A la cèdula no apareix el nom del propietari, ja que la seva validesa permet diferents canvis d'ocupants
6. Com es sol•licita la cèdula d'habitabilitat?
La cèdula d'habitabilitat s'ha de sol•licitar mitjançant:
Habitatges nous: l'imprès de sol•licitud normalitzat .
Aquest imprès es pot trobar al web del departament o bé a les dependències de la Secretaria d'Habitatge o a les Oficines locals d'habitatge
Habitatges usats (de segona ocupació o posteriors): cal que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) us faciliti la sol•licitud i s'encarregui de certificar l'habitabilitat de l'habitatge per mitjà d'un certificat d'habitabilitat, visat pel col•legi professional corresponent.

http://www.cat365.net/Inici/Ciutadans/Habitatge/CedulaHabitabilitat/III2_SI_MostrarInformacio.htm?ruta=%2FChannels%2FAutors%2FInici%2FCiutadans%2FHabitatge%2FCedulaHabitabilitat%2FPTO031Cedula&I=1