Si vende, llámenos. Si compra, visítenos.

La cooperación profesional a través de redes de colaboración inmobiliaria como herramienta
para salir de la crisis.

Informació per comprar un habitatge
La compra d’un habitatge és una de les despeses més importants que realitzem
al llarg de la nostra vida, per la qual cosa cal que estiguem ben informats abans
de signar cap document.
Abans de la compra:
1. Delimiteu la zona on voleu viure i aneu a l’Ajuntament per informar-vos sobre la
qualificació i el desenvolupament urbanístic previst a la zona per evitar sorpreses
posteriors.
2. Realitzeu un càlcul aproximat dels diners de què disposeu (és aconsellable que
si demaneu un préstec hipotecari, la quota mensual a pagar no excedeixi del 30%-
35% dels vostres ingressos familiars).
3. Informeu-vos bé de les característiques de l’habitatge: superfície i distribució,
materials i acabats, funcionament de les instal•lacions, estat de l’edifici, comunicacions,condicions ambientals (sorolls, orientació...), l’accessibilitat...
4. Si és un habitatge nou, sol•liciteu la memòria de qualitats i informeu-vos bé de
la superfície útil de l’habitatge.
5. Si la Comunitat de Propietaris està constituïda, recordeu sol•licitar una còpia
dels estatuts.
6. Si és un immoble de segona mà, heu de:
• Sol•licitar una nota simple al Registre de la Propietat per verificar qui és el propietari real de l’immoble i si té càrregues pendents o no ( hipoteca, embargament, servituds,...).
• Demanar al venedor l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per verificar que està al corrent de pagament.
• Demanar al president de la Comunitat un certificat conforme el venedor està al
corrent dels pagaments de les quotes.
• Informar-vos de si l'edifici té algun tipus de vici estructural o si la Comunitat de Propietaris preveu realitzar alguna obra important (restauració de façana, teulada, baixants, etc.).
• Comprovar que l’habitatge estigui realment desocupat (que no estigui llogat o
ocupat).
7. Recordeu que la publicitat vincula l’anunciant i que per tant podeu exigir-li totes les dades que hi consten.

En el moment de la compra:

Contracte previ a la compra
Habitualment, si arribeu a un acord amb el venedor, heu de signar un contracte privat
en què doneu a compte una part de la totalitat del preu. En aquest contracte cal especificar:
• Les dades del comprador i del venedor.
• La descripció detallada de l’habitatge.
• El preu total (amb els impostos aplicables) i la forma de pagament.
• Pel que fa als habitatges nous, la data de lliurament de manera clara.
• Les penalitzacions aplicables a totes dues parts en cas d’incompliments del contracte.
• La submissió a una Junta Arbitral de Consum per resoldre possibles conflictes, en
cas que hagi estat pactada, cosa que és recomanable.

Documentació pel comprador
a.Habitatges nous: els venedors, en el moment de signar el contracte o en tot cas
abans de lliurar-vos l’habitatge, us han de lliurar la següent documentació:
• La cèdula d’habitabilitat.
• L’Estatut de la Comunitat de Propietaris, si n’hi ha.
• El plànol de l’habitatge a escala 1/50 amb el traçat de les xarxes dels serveis bàsics (aigua, llum, climatització...) i dels de seguretat.
• La descripció dels materials emprats en la construcció, en especial els aïllaments
tèrmics i acústics.
• La llista de tècnics, constructors i altres professionals vinculats a la construcció.
• La llista de les companyies subministradores de serveis junt amb el seu domicili
per fer la contractació i els butlletins corresponents per dur-la a terme.
• Les garanties de l’habitatge i dels elements que conté.
• La documentació relativa a la hipoteca, si n’hi ha.
b.Habitatges de segona mà: si el compreu a través de professionals que intervenen
en transmissions d’habitatge, aquests professionals han de vetllar perquè es posi a
la vostra disposició la documentació següent:
• La cèdula d’habitabilitat.
• L’Estatut de la Comunitat de Propietaris si n’hi ha.
• El plànol de l’habitatge a escala 1/50 amb el traçat de les xarxes dels serveis bàsics(aigua, llum, climatització...).
• La llista de les companyies subministradores de serveis junt amb el seu domicili
per fer la contractació i els butlletins corresponents per dur-la a terme.
• Les garanties de l’habitatge i dels elements que conté.
• La documentació relativa a la hipoteca, si n’hi ha.

Escriptura pública
Perquè el contracte privat tingui validesa davant de tercers s’ha de fer l’escriptura
pública al notari o la notària i posteriorment s’ha d’inscriure l’immoble al Registre de
la Propietat, tràmits que com a comprador us comportaran unes despeses que heu
de preveure.
Despeses de compra
Recordeu que el venedor mai no us pot obligar que subrogueu el seu préstec hipotecari
ni que en pagueu les despeses de cancel•lació.
En cas de compra d’un habitatge sobre plànol, si n’anticipeu alguna quantitat, el
promotor us l’ha de garantir per qualssevol de les formes admeses (aval...).
És abusiu obligar a la persona consumidora a assumir el pagament de les taxes o
impostos que corresponguin al venedor/a, així com la plusvàlua o l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Són abusives les clàusules o pràctiques que imposin a l’adquirent d’un habitatge
l’assumpció de les despeses que comporta la connexió amb els subministraments
dels serveis generals de la mateixa -gas, aigua, electricitat- quan aquella hagi
d’entregar-se en condicions d’habitabilitat.
La compra de l’habitatge comporta per al comprador una sèrie de despeses afegides
al preu de l’immoble que són les següents:
• Preu de compra de l’habitatge.
• Impostos:
• Habitatges nous: l’IVA (7% del preu de l’habitatge, excepte pels habitatges de
protecció oficial que és del 4%) i l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (1 %).
• Habitatges de segona mà: l’Impost de Transmissions Patrimonials (actualment
a Catalunya és el 7%).

• Honoraris del Notari o la Notària per fer l’escriptura pública de compravenda de
l’habitatge.
• Despeses d’inscripció de l’immoble al Registre de la Propietat i les despeses
d’aquesta gestió, si l’encomaneu a un tercer.
• Si sol•liciteu un préstec hipotecari, sapigueu que hi ha una despesa d’obertura del
préstec.
• Despeses d’alta i/o canvi de nom del titular dels serveis bàsics (aigua, llum, gas...).
• L’assegurança de l’habitatge, com a mínim dels riscos que es derivin de causes
fortuïtes, força major i danys a tercers.
Després de la compra:
Quan compreu un habitatge de nova construcció recordeu que el promotor i,
subsidiàriament els altres agents que intervenen en la construcció de l’edifici, han
de respondre de:
• Els danys causats per vicis o defectes d’acabament de les obres durant un any
a partir de la data en què el constructor fa entrega de l’obra acabada al promotor.
• Els danys causats per vicis o defectes dels elements de construcció o de les
instal•lacions que comporten l’incompliment dels requisits d’habitabilitat durant
tres anys.
• Els danys causats per vicis o defectes en la cimentació, els suports, les bigues,
els forjats, els murs de càrrega, els elements estructurals referents a la resistència
mecànica i a l’estabilitat de l’edifici durant deu anys.
Reclamacions
En cas d’incompliments podeu reclamar en primer lloc a l’establiment venedor de
l’habitatge nou, o en cas d’habitatge de segona mà al professional que intervingui
en la transmissió de l’habitatge. Si no es resol el conflicte podeu adreçar-vos a
l’Oficina Municipal o Comarcal d’Informació al Consumidor més propera al vostre
domicili, o a un Associació de Consumidors on us informaran del procediment més
eficaç a seguir en cada cas per resoldre el conflicte.

Folleto HABITATGE 7/11/07