Si vende, llámenos. Si compra, visítenos.

La cooperación profesional a través de redes de colaboración inmobiliaria como herramienta
para salir de la crisis.

MONOGRÀFIC HABITATGE

Els consumidors, en matèria d'habitatge estem protegits per la Llei 24/1991 de 29 de novembre de l'habitatge i la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. lŽarticle. 60 de la llei 24/1991, estableix que l'incompliment per part de l'empresari o professionals sobre garanties, publicitat, informació i oferta, i els requisits previs per a la venda d'un habitatge en projecte, construcció i dels ja acabats constitueixen, una infracció administrativa de la disciplina de mercats i defensa dels consumidors i usuaris, regulada per la Llei 1/1990 de 8 de gener de la Generalitat de Catalunya.
L'alt percentatge de problemes en la construcció ens demostra la indefensió en la que es troba el consumidor.
Per una banda l'incompliment de les promotores i per altra la falta d'informació del consumidor, i a més la falta de rigor en el control per part de l'administració competent.
Hi ha dades importants que hem de tenir en compte, especialment a l'hora de comprar un habitatge nou:


- Nom i raó social de l'empresa promotora.

- Identificació del constructor, arquitecte i aparellador.

- Dades d'identificació de l'immoble, solar en el registre.

- Còpia de llicències urbanístiques per a la construcció.

- Pla general d'emplaçament de la vivenda.

- Descripció dels elements i serveis comuns de l'edifici.

- Pla real de la vivenda amb l'expressió de la superfície útil, garatges, trasters�..

- Memòria de qualitats que expressi de forma detallada les característiques dels materials que s'utilitzaran per a la construcció.

- En el cas que el consumidor vulgui fer modificacions a la vivenda s'ha d'exigir la redacció d'un pressupost escrit i detallat per a evitar sorpreses.

- S'ha d'especificar de forma clara el termini màxim de lliurament.

- Els contractes han d'estar redactats de forma clara i senzilla i , el consumidor no ha d'admetre clàusules abusives, les més comuns són:

- La promotora es reserva la facultat de modificar materials

- Clàusula per la qual la promotora imposa la facultat de triar al notari. Aquest dret pertany al consumidor.

- La obligació de subrogar-se al crèdit hipotecari.

Si l'habitatge que volem comprar és de segona mà , hem de vetllar perquè rebem tota la documentació següent:

- la cèdula d'habitabilitat.

- el plànol a escala 1/50 , la descripció dels materials de la construcció i la memòria de qualitats, com es fa en els habitatges nous.

- les garanties de l'habitatge.

- en el cas de que es tracti d'una propietat de divisió horitzontal s'haurà de demanar els Estatuts de la Comunitat de Propietaris i un certificat del secretari de la comunitat que acrediti que el propietari està al corrent de pagament de les quotes comunitàries. També és interessant informar-se de les condicions generals de l'edifici (característiques físiques , tècniques, incidents, reformes que s'hagin o estigui previst portar a cap)

- la llista de les companyies subministradores dels serveis contractats i els butlletins d'aigua, gas i electricitat corresponents.

A més, si l'habitatge el comprem a través d'un particular (no professional immobiliari) cal que tinguem en compte les següents recomanacions:

- Anar al Registre de la Propietat per comprovar qui té la titularitat de la finca i aquí també es pot informar si té càrregues pendents (hipoteques, servituds�) .

- Comprovar que el propietari actual està al corrent del pagament de l'Impost sobre Bens Immobles (I.B.I). Això ho podem saber sol·licitant-li l'últim rebut o bé adreçar-nos a l'Ajuntament corresponent.

- Comprovar també el funcionament i qualitat de les instal·lacions dels subministraments d'aigua, llum i gas, així com els possibles deutes que s'hagin pogut originar.

A conseqüència de tot aquesta exposició d'informació des de la UCC-Terres de Lleida recomanen als consumidors que mantinguin un assessorament durant i desprès del lliurament de les claus sobretot per que fa al lliurament de la documentació exigida al venedor.

Altres recomanacions que cal tenir especialment en compte són, que:

- Es sol·licitin informes detallats de la constructora, que tota la documentació i plànols es lliurin per escrit i de forma detallada.

- Guardi els anuncis publicitaris, aquests formaran part del contracte, doncs la publicitat és vinculant.

- Exigeixi que se li garanteixin mitjançant factura els lliuraments parcials de diners.

- No accepti les exigències de pagament de diner negre" per part de la promotora.

- Efectuï totes les reclamacions per escrit, és l'única forma de deixar constància.

- Exigeixi còpia dels contractes abans de firmar-los , i en cas de dubte demani assessorament.

- Exigeixi còpia de declaració d'obra nova abans de signar les escriptures.

- No signi les escriptures de compra abans dŽ haver verificat que la vivenda es lliuri en les degudes condicions, i una vegada subhastades totes les deficiències detectades. En cas de detectar deficiències desprès d'haver escripturat faci la reclamació per escrit a la promotora.

Un cop hem signat l'escriptura i podem dir que som propietaris de l'habitatge que hem comprat també cal saber que si ens trobem amb algun defecte ocult en el moment de la compra ja sigui en els acabats, les instal·lacions o l'estructura de la edificació, la LOE (Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), diu que els agents que intervenen en la construcció de l'edifici són responsables:

- durant 1 any dels vicis o defectes d'acabat de les obres.

- durant 3 anys, dels vicis o defectes dels elements de construcció o de les instal·lacions que comporten l'incompliment dels requisits d'habitabilitat.

- durant 10 anys , dels danys materials dels vicis o defectes de cementació bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que afectin a la resistència mecànica i a l'estabilitat de l'edifici.

Si, malgrat tenir en compte totes aquestes consideracions, encara es produeixen incompliments o falta de documentació per part del/s responsable/s de la venta de l'immoble, cal que presentem una reclamació tenint en compte que en el cas de que el constructor i el promotor no siguin la mateixa persona, les reclamacions s'han de dirigir sempre cap al promotor en tot cas ja serà aquest qui li demani responsabilitats al constructor o a altres persones que hagin intervingut en la construcció.

Alhora de reclamar, el que caldria fer és enviar un burofax al promotor/constructor amb una llista de tots els desperfectes, donant-los-hi un termini d'uns 10 o 20 dies per rebre una resposta. En el cas que passi aquest període i no haguem obtingut resposta es pot presentar una sol·licitud de mediació i/o arbitratge a la Junta Arbitral de Consum més propera al vostre domicili mitjançant la tramitació de la reclamació en l'organisme competent de la Generalitat o municipal en consum o a través d'una associació de consumidors on també us informaran del procediment a seguir en cada cas.

Si la mediació o arbitratge no són acceptats pel reclamat haurem de presentar la reclamació davant del jutge.

Finalment, la llei 3/1993 de 5 de març de l'Estatut del Consumidor; protegeix, entre altres, el dret a la salut, a la seguretat als interessos econòmics i també protegeix a l'usuari contra els abusos contractuals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario